• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

کشاورزان ، خوزستان

16دی
بررسی علل مهاجرت کشاورزان از روستا به شهر
بررسی علل مهاجرت کشاورزان؛

بررسی علل مهاجرت کشاورزان از روستا به شهر

نظام توزیع محصولات کشاورزی تا مصرف، چرخه ای است که دچار اشکال است