• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

پژوهشگران خوزستانی

18فروردین
توزیع درآمد ، اقتصاد نفتی و الگوهای رشد اقتصادی   
مقاله پژوهشگران خوزستانی؛

توزیع درآمد ، اقتصاد نفتی و الگوهای رشد اقتصادی  

پژوهشگران ارجمند ایرانی (سید محمدرضا حسینی علی آباد، سید فخرالدین طاهرزاده موسویان، فرزاد رمضانی راد و آیت نوروزی اجیرلو) تحقیقی به روش کتابخانه ای در خصوص توزیع درآمد، اقتصاد نفتی و الگوهای رشد اقتصادی انجام داده اند که در ادامه تقدیم نگاه تان می گردد