• برابر با : Monday - 27 March - 2023

محمود دشت بزرگ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان خوزستان

18مرداد
عملیات اجرایی احداث پست برق فوق‌ توزیع صیدون آغاز شد
در صیدون انجام شد؛

عملیات اجرایی احداث پست برق فوق‌ توزیع صیدون آغاز شد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای عنوان کرد: بخش خط آن نیز به موازات انجام خواهد شد اما سختی‌های بیشتری دارد چرا که باید از عرصه‌های مختلفی عبور کند و این پست برق به گونه‌ای خواهد بود که ظرفیت مورد نیاز منطقه برای تامین برق بخش خانگی و توسعه فعالیت‌ های اقتصادی را تا سال‌ های متوالی فراهم می‌کند.