• برابر با : Monday - 27 March - 2023

علی دژمان  دبیر شورای دستگاه های نظارتی استان خوزستان

12مرداد
در دومین جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان خوزستان موضوعات نحوه توزیع و مصرف اعتبارات ارزش افزوده و حق الایندگی در شهرداری های خوزستان بررسی شد
در استان خوزستان برگزار شد؛

در دومین جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان خوزستان موضوعات نحوه توزیع و مصرف اعتبارات ارزش افزوده و حق الایندگی در شهرداری های خوزستان بررسی شد

شهرداری اهواز مکلف گردید لیست نوارهای حفاری شده سطح شهر و دستگاه متولی این حفاری ها را تهیه و به دبیرخانه شورا ارائه نماید.