• برابر با : Saturday - 30 September - 2023

علی افروس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

28خرداد
همایش علمی فرصت ها و چالش های سپاه خوزستان الگوی مطلوب برای ارتباط بین دانشگاه و صنعت
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اهواز گفت؛

همایش علمی فرصت ها و چالش های سپاه خوزستان الگوی مطلوب برای ارتباط بین دانشگاه و صنعت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اهواز : خروجی همایش فرصت ها و چالش های سپاه خوزستان می تواند الگوی مطلوبی برای ارتباط بین دانشگاه و صنعت را قوی تر کند .