• برابر با : Friday - 24 March - 2023

سمیرا ضرابی فرهنگی باغملک

29مرداد
یادداشت // سمیرا ضرابی// من معتقدم که بزرگی یک مرد ، با میزان تواضعش سنجیده می شود
یادداشت؛

یادداشت // سمیرا ضرابی// من معتقدم که بزرگی یک مرد ، با میزان تواضعش سنجیده می شود

من معتقدم که بزرگی یک مرد ، با میزان تواضعش سنجیده می شود