• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

سردار شهید فرامرز رضا زاده از باغملک

06بهمن
سردار شهید فرامرز رضا زاده از باغملک
زندگی نامه؛

سردار شهید فرامرز رضا زاده از باغملک

سردار شهید فرامرز رضازاده به عنوان نخستین فرزند از خانواده شش نفره در شهرستان باغملک بود.....