• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

سردار شهید اسماعیل لجم اورک از شهرستان ایذه

12مهر
آئین استقبال از پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده ، سردار شهید اسماعیل لجم اورک در شهرستان باغملک برگزار شد
صبح امروز انجام شد؛

آئین استقبال از پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده ، سردار شهید اسماعیل لجم اورک در شهرستان باغملک برگزار شد

آئین استقبال از سردار شهید اسماعیل لجم اورک در شهرستان باغملک برگزار شد...