• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

روز ایمنی و حمل و نقل ، باغملک

08اردیبهشت
همایش بزرگ موتور سواران در شهرستان باغملک
به مناسبت روز ایمنی و حمل و نقل برگزار شد؛

همایش بزرگ موتور سواران در شهرستان باغملک

به مناسبت هفتم اردیبهشت روز ایمنی و حمل و نقل ، همایش موتورسواران در باغملک برگزار شد.