• برابر با : Saturday - 30 September - 2023

حسنه غفراوی از اهواز

16دی
زندگی پُر فراز و نشیب بانویی که تهدید محرومیت را به فرصتی برای علم آموزی و کار آفرینی تبدیل کرد
گزارش؛

زندگی پُر فراز و نشیب بانویی که تهدید محرومیت را به فرصتی برای علم آموزی و کار آفرینی تبدیل کرد

خیلی ها اذیتم کردند با حرف هایشان نیش زدند و با کارهایشان جگرم را سوزاندند اما من پاپس نکشیدم تصمیم گرفتم بی سروصدا کارهایم را جلو ببرم......