• برابر با : Friday - 24 March - 2023

بازدید استاندار خوزستان

18فروردین
بازدید ازپروژه های خدمات و عمران روستایی شهرستان حمیدیه
در استان خوزستان انجام شد؛

بازدید ازپروژه های خدمات و عمران روستایی شهرستان حمیدیه

بازدید از پروژه های خدمات و عمران روستایی شهرستان حمیدیه