• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

استاندار خوزستان

11دی
رسانه ها بابت انجام رسالت خبرنگاری امری بدیهی است و مراجع قضایی هم بابت نقد عملکرد دستگاه ها کسی را محکوم نمیکنند
استاندار خوزستان گفت؛

رسانه ها بابت انجام رسالت خبرنگاری امری بدیهی است و مراجع قضایی هم بابت نقد عملکرد دستگاه ها کسی را محکوم نمیکنند

استاندار خوزستان: عدم شکایت دستگاه ها از رسانه ها بابت انجام رسالت خبرنگاری امری بدیهی است و مراجع قضایی هم بابت نقد عملکرد دستگاه ها کسی را محکوم نمیکنند