• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

اردوی دانش آموزان اهواز و شیلات

11اسفند
اردوی دانش آموزی راهیان پیشرفت از مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهید ملکی اهواز
صبح امروز؛

اردوی دانش آموزی راهیان پیشرفت از مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهید ملکی اهواز

اردوی راهیان پیشرفت ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان اهواز با همراهی، مدیر، معاون و معلمان و در راستای آشنایی و ارتقای سطح علمی.....